Tin Hot

Ủy Ban Nhân Dân thành phố hoàn thiện dự thảo

Ủy Ban Nhân Dân thành phố hoàn thiện dự thảo

Theo đó, thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về các nội dung bổ sung, sửa đổi để ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 20/6/2014 và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố).
>> Doanh nghiệp tư nhân sẽ là nòng cốt để thúc đẩy tăng trưởng.
Ủy Ban Nhân Dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, phối hợp với Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố hoàn thiện dự thảo quy định nêu trên. Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân thành phố xin ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố và trình Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố xem xét, quyết định.

Được biết, Quyết định số 21/2014/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 20/6/2014 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 13/2016/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 14/4/2016 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-Ủy Ban Nhân Dânđã phát huy tác dụng, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với công tác thu hồi đất, giao đất trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Sau khi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực, một số nội dung quy định tại các quyết định nêu trên không còn phù hợp, do đó việc ban hành quy định mới thay thế là cần thiết.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ

About the author

hangxidau

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cầm đồ máy tính cam xe may cầm đồ xe ô tô lãi suất f88 cao f88 cầm đồ f88 lãi suất f88