Tin Hot

Vincom Retail đã tiếp nhận các khoản đầu tư từ WP Investments III B.V.

Vincom Retail đã tiếp nhận các khoản đầu tư từ WP Investments III B.V.

Tập đoàn Vingroup – Công ty cồ phần (mã chứng khoán VIC) vừa công bố thêm một số tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2017 tổ chức ngày 26/4 tới đây.

Trong tờ trình đại hội cổ đông phê duyệt lại phương án phát hành thêm cổ phần mới và hoán đổi cổ phần, Vingroup cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Vincom Retail đã tiếp nhận các khoản đầu tư từ WP Investments III B.V. (“WP”) và Credit Suisse AG, Chi nhánh Singapore (“CS”) với tổng giá trị lên đến 302,3 triệu USD thông qua việc phát hành cổ phần ưu đãi cho các nhà đầu tư này. Theo các thỏa thuận đã ký kết trước đây, Vingroup đã đồng ý trao cho các nhà đầu tư này (và những người kế thừa và/hoặc nhận chuyển giao quyền của họ theo thỏa thuận với Tập Đoàn Vingroup) quyền được hoán đổi các cổ phần ưu đãi mà nhà đầu tư nắm giữ trong Vincom Retail để nhận cổ phần phổ thông do Tập Đoàn Vingroup phát hành mới và quyền chọn mua cổ phần của Tập Đoàn Vingroup gắn liền với việc thực hiện quyền hoán đổi cổ phần đó.
>> Hướng đến thị trường Đông Nam Á
Ngày 18/04/2014, ngày 23/04/2015 và ngày 22/04/2016, Đại hội đồng Cổ đông của Vingroup đã phê chuẩn các nội dung chi tiết liên quan đến việc phát hành thêm cổ phần mới của Tập Đoàn Vingroup khi nhà đầu tư thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần nhưng đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết đã đưa ra, Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi với các nội dung chi tiết đó:

1. Phương án phát hành các cổ phần mới và phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành

(i) Loại chứng khoán phát hành ra: Cổ phần phổ thông về phía của Tập Đoàn Vingroup

(ii) Thời điểm phát hành: Dự kiến phát hành tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày ĐHĐCĐ phê duyệt lại Phương Án Phát Hành Và Hoán Đổi cho đến khi Nhà Đầu Tư thực hiện xong sau đó Quyền Hoán Đổi Cổ Phần.

(iii) Số lượng các cổ phần dự kiến phát hành để thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần: Số cổ phần phổ thông không được vượt quá 8,67% (tám phẩy sáu mươi bảy phần trăm) vốn điều lệ của Tập Đoàn Vingroup (tính trên cơ sở Nhà Đầu Tư thực hiện toàn bộ Quyền Hoán Đổi Cổ Phần). Số lượng cổ phần thực tế phát hành cho Nhà Đầu Tư sẽ do HĐQT quyết định theo công thức tính toán được thống nhất với Nhà Đầu Tư vào từng thời điểm.

(iv) Đối tượng phát hành: Phía Tập Đoàn Vingroup cũng sẽ phát hành cổ phần mới cho Nhà Đầu Tư.

(v) Phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới: Giá trị nhận được từ đợt phát hành cổ phần mới của Tập Đoàn Vingroup nhằm thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần của Nhà Đầu Tư như nêu trên là cổ phần ưu đãi của Vincom Retail do Nhà Đầu Tư sở hữu. Với số cổ phần của Vincom Retail mà Tập Đoàn Vingroup nhận được sau khi các Nhà Đầu Tư hoàn tất việc thực hiện Quyền Hoán Đổi Cổ Phần đó, Tập Đoàn Vingroup cũng sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của mình trong Vincom Retail.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ

TỪ KHÓA

cầm đồ máy tính cam xe may cầm đồ xe ô tô lãi suất f88 cao f88 cầm đồ f88 lãi suất f88